ศาลหลักเมือง กําแพงเมืองเก่า และวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้)

กาญจนบุรีเป็นเมืองเก่าแก่ เดิมตั้งอยู่บริเวณบ้านท่าเสา ต. ลาดหญ้า ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อสิ้นสงครามเก้าทัพได้ย้ายเมืองมายังบริเวณบ้านปากแพรก ซึ่งเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำแควใหญ่และแควน้อยระหว่างวัดเหนือกับวัดใต้ มีชัยภูมิที่ดีในการตั้งรับพม่าทั้งทางบกและทางน้ำ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2374 ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการสร้างป้อมขึ้นหกป้อมและสร้างกําแพงล้อมรอบเมือง แนวตัวเมืองอยู่ระหว่างวัดเหนือและวัดใต้ ยาว 440 ม. เดิมศาลากลางและหน่วยราชการที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าแต่ได้ย้ายออกไปเมื่อ พ.ศ. 2500 คงเหลือแต่บ้านเรือนราษฎร แนวกําแพงเมืองเก่าก็คือ ถ. ปากแพรก บริเวณนี้เป็นศูนย์กลางของเมืองที่ขยายตัวออกไปจนมีขนาดกว้างขวางเช่นในปัจจุบัน อ่านเพิ่มเติม ศาลหลักเมือง กําแพงเมืองเก่า และวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้)